ИГРИ

Правила на Фейсбук игра – 14.11.2020 - 24.11.2020

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
 2. Организатор на Играта е АМЕЛА 3000 ЕООД, гр. София, ул. Луи Айер 97, регистритано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206107406.
 3. Решението на Амела 3000 ЕООД за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
 5. Играта ще се проведе на Фейсбук страницата на Бебешки магазин ‚Калинка‘https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-102611204810203/?modal=admin_todo_tour, в периода от 14.11.2020 до 24.11.2020 г. (23:59 часа) на един етап от 11 дни.Както и на страницата на Магазин Калинка в Инстаграм. @baby_store_kalinka

III. ОБХВАТ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира на български език и се провежда на фен страницата на kalinka.bg в социалната мрежа Facebook и Инстаграм, а именно - https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-102611204810203/ и на @baby_store_kalinka / Instagram/ 
 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
 3. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата Facebook/Instagram. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 4. Участието се извършва по следния регламент: Тагнете приятел в коментар/ може да се тагват неограничен брой хора/ и харесайте поста на играта.

По желание споделете поста/

 • Една награда ще присъдим на лотариен принцип.

За награда ще участват само коментарите и снимките публикувани до 24.11.2020 – 23:59ч, които отговарят на условията за участие.

6.1. Един участник може да спечели само една награда!

 1. Печелившият ще бъдат обявен на 26.11.2020 на страницата във Facebook – Бебешки магазин ‚Калинка‘
 2. В играта нямат право да участват служители на Амела 3000 ЕООД, и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството в социалните мрежи.
 3. НАГРАДИ НА ИГРАТА

9.Общият брой на наградите, които ще раздаде е 1 (един) брой за целия период на играта.

Наградата е Philips AVENT Ортодонтични залъгалки с животни – Труман (0-6 м) момиче, 2 бр./оп 

 

 

Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.

 1. На 26.11.2020г. до 20:30 часа на страницата на Бебешки магазин Калинка във Facebook/Instagram - ще бъдат обявени имената на участниците, които печелят награди от играта. На спечелилият ще бъде изпратено лично съобщение, а той трябва да изпрати отговор до страницата в седемдневен срок след обявяването на печелившия, в който да посочат име и фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата.
 2. В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си в срок до 7 дни, считано от изпращането на лично съобщение за спечелването ѝ, тя ще бъде предоставена на друг участник, изтеглен на произволен принцип.
 3. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер за сметка на Амела 3000 ЕООД.
 4. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.
 5. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
 6. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на сайта kalinka.bg/igri, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 1. Фенове, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието им в играта.
 2. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
 4. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.
 5. При прекратяване на играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 7. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Играта.
 8. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимна уговорка.
 9. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 10. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 11. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.
 12. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването на играта на страницата във Facebook - и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.